شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم‌وزن، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را با وزنی برابر در محاسبه ‌شاخص محاسبه می کند. بنابراین نوسانات مثبت و منفی شرکت‌های کوچک، به اندازه نوسان مثبت و منفی شرکت‌های بزرگ در این ‌شاخص تاثیرگذار است.

مشاهده آمار
شاخص کل هم وزن