موضوع فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت

سرﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺳﻬﺎم، ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ، واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار داراى ﺣﻖ راى ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻳﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪﻃﻮرىﻛﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﺔ ﺧﻮد، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ درآن ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل داراى ﺣﻖ رأى ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﺷﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻤﻰدﻫﺪ و همچنین؛ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻓﺮﻋﻲ شامل؛ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت، ﻓﻠﺰات ﮔﺮانﺑﻬﺎ، ﮔﻮاﻫﻰ ﺳﭙﺮدهى ﺑﺎﻧﻜﻰ و ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﺠﺎز ؛ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺳﻬﺎم، ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ، واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار داراى ﺣﻖ راى ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻳﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪﻃﻮرىﻛﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﺔ ﺧﻮد، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ درآن ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ؛ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در داراﻳﻰﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ، ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع؛ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار از جمله: ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻤﺖ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى؛ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﻰ اوراق ﺑﻬﺎدار؛ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ اوراق ﺑﻬﺎدار؛ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻰ، اﺻﻞ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدار؛ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎى اﺟﺮاى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ داراﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﻧﻜﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ واردات ﻳﺎ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﺑﭙﺮدازد و اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎى اﺟﺮاى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ در ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.