سهامداران

مشخصات سهامداران

# نام حقیقی / حقوقی نوع سهام تعداد سهام درصد سهم
1 گروه اويول آب نيرو حقوقی عادی 22/000/000 %22
2 تدبیر بین الملل اویول حقوقی عادی 35/000/000 %35
3 سالار علیاری کرده ده حقیقی عادی 20/000/000 %20
4 داریوش اسدی حقیقی عادی 20/000/000 %20
5 مهران امامداد حقیقی عادی 3/000/000 %3

نمودار نسبت سهام

گروه اویول آب نیرو
تدبیر بین الملل اویول
سالار علیاری
داریوش اسدی
مهران امامداد