مالی شخصی

مالی شخصی(Personal Finance)

"مالی شخصی" بخشی از دانش مالی است که تصمیمات پولی و مالی یک فرد یا خانواده را به منظور حفظ و افزایش ثروت بهبود می بخشد. این دانش به روش های بودجه بندی و تخصیص منابع، پس انداز، سرمایه گذاری، کسب درآمد، مصارف مالی و ملاحظات مالیاتی افراد و خانواده‌ها با در نظر گرفتن ریسک‌ها و محیط اقتصادی و تامین رفاه و آسایش در بازنشستگی می‌پردازد.