سامانه فیاپ

سامانه فیاپ

سامانه فیاپ (Financial Information Analytics Platform - FIAP) یک پلتفرم اطلاعاتی و خدمات ارزش افزوده است که اطلاعات و ابزارهای تحلیلی مورد نیاز سرمایه گذارانِ بازارهای مالی را ارایه می نماید. سرمایه گذاران نهادی و حقیقی نیازمند دسترسی به شاخص های اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری از قبیل؛ تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی و جریان نقدینگی و همچنین شاخص ها و اطلاعات مالی یکپارچه بازارها، شرکت ها و ابزارها شامل؛ ارزش ها، قیمت ها، احجام و روندها هستند. سامانه فیاپ در سه حوزه "مالی عمومی"، "مالی شرکتی" و "مالی شخصی" و با رویکرد بنیادی و فنی، داده ها، اطلاعات و دانشِ مالی و سرمایه گذاری را فراهم و منتشر خواهد نمود.


ورود به سامانه فیاپ