مالی شرکتی

مالی شرکتی(Corporate Finance)

"مالی شرکتی" بخشی از دانش مالی است که اصول سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود و همچنین مدیریت سرمایه در گردش، تخصیص منابع و ساختار سرمایه شرکت‌ها را به منظور افزایش یا حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.