هیات مدیره

مشخصات اعضای محترم هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
سالار علیاری کرده ده رئیس هیئت مدیره
داریوش اسدی نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل
مهران امامداد عضو هیئت مدیره